כל ישראל ערבים זה לזה

"All Jews are responsible for one another"