Wjc forum

כל ישראל ערבים זה לזה

"Wszyscy Żydzi są odpowiedzialni za siebie nawzajem"

Światowy Kongres Żydów to międzynarodowa organizacja reprezentująca gminy i organizacje żydowskie w 100 krajach świata. Występuje on w ich imieniu wobec rządów, parlamentów, organizacji międzynarodowych i przedstawicieli innych wyznań. WJC odzwierciedla różnorodność narodu żydowskiego i jest neutralny politycznie.

Ideę Kongresu oddaje pochodzące z Talmudu zdanie „Kol Yisreal Arevim Zeh beZeh (Wszyscy Żydzi są odpowiedzialni za siebie nawzajem). Od swojego powstania w szwajcarskiej Genewie w 1936 roku WJC stoi na czele walki o prawa Żydów i gmin żydowskich na całym świecie.

WJC, „broń dyplomatyczna narodu żydowskiego”, od momentu powstania aktywnie uczestniczy w niezliczonych kampaniach, stając w obronie sprawiedliwości wobec ofiar Holokaustu i ich potomków. Do jego zadań należy walka o wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez nazistów, pielęgnowanie pamięci o Holokauście, odzyskiwanie skradzionych dóbr materialnych Żydów lub uzyskiwanie odszkodowań za nie oraz negocjowanie ze szwajcarskimi bankami w sprawie aktywów przechowywanych na tzw. kontach uśpionych, prowadzenie kampanii o prawa Żydów sowieckich do emigracji do Izraela lub wolnego praktykowania swojej religii; dążenie do upublicznienia kłamstwa prezydenta Austrii i dawnego Sekretarza Generalnego ONZ Kurta Waldheima na temat jego przeszłości wojennej; walka z antysemityzmem i nieustanne wspieranie państwa i narodu izraelskiego w walce o życie w pokoju ze swoimi sąsiadami.

Przez lata WJC utrzymywał uprzywilejowane stosunki ze Stolicą Apostolską na rzecz pogłębiania dialogu z Kościołem Rzymskokatolickim.Kongres jest także zaangażowany we wspieranie relacji międzywyznaniowych z innymi Kościołami chrześcijańskimi, a także przedstawicielami społeczności islamskich i innych wyznań.

Przewodzony przez prezesa Ronalda S. Laudera, Komitet wykonawczy WJC organizuje regularne spotkania w celu omawiania spraw związanych z działalnością WJC. Zarząd WJC spotyka się co rok, a Zgromadzenie plenarne co cztery lata skupia delegatów ze wszystkich stowarzyszonych gmin i organizacji żydowskich w celu wybrania zarządu WJC i ustanowienia polityki Kongresu.