About Us - World Jewish Congress

כל ישראל ערבים זה בזה

"All Jews are responsible one to another"

Wjc forum

כל ישראל ערבים זה לזה

"Wszyscy Żydzi są odpowiedzialni za siebie nawzajem"

Światowy Kongres Żydów to międzynarodowa organizacja reprezentująca gminy i organizacje żydowskie w 100 krajach świata. Występuje on w ich imieniu wobec rządów, parlamentów, organizacji międzynarodowych i przedstawicieli innych wyznań. WJC odzwierciedla różnorodność narodu żydowskiego i jest neutralny politycznie.

Ideę Kongresu oddaje pochodzące z Talmudu zdanie „Kol Yisreal Arevim Zeh beZeh (Wszyscy Żydzi są odpowiedzialni za siebie nawzajem). Od swojego powstania w szwajcarskiej Genewie w 1936 roku WJC stoi na czele walki o prawa Żydów i gmin żydowskich na całym świecie.

WJC, „broń dyplomatyczna narodu żydowskiego”, od momentu powstania aktywnie uczestniczy w niezliczonych kampaniach, stając w obronie sprawiedliwości wobec ofiar Holokaustu i ich potomków. Do jego zadań należy walka o wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez nazistów, pielęgnowanie pamięci o Holokauście, odzyskiwanie skradzionych dóbr materialnych Żydów lub uzyskiwanie odszkodowań za nie oraz negocjowanie ze szwajcarskimi bankami w sprawie aktywów przechowywanych na tzw. kontach uśpionych, prowadzenie kampanii o prawa Żydów sowieckich do emigracji do Izraela lub wolnego praktykowania swojej religii; dążenie do upublicznienia kłamstwa prezydenta Austrii i dawnego Sekretarza Generalnego ONZ Kurta Waldheima na temat jego przeszłości wojennej; walka z antysemityzmem i nieustanne wspieranie państwa i narodu izraelskiego w walce o życie w pokoju ze swoimi sąsiadami.

Przez lata WJC utrzymywał uprzywilejowane stosunki ze Stolicą Apostolską na rzecz pogłębiania dialogu z Kościołem Rzymskokatolickim.Kongres jest także zaangażowany we wspieranie relacji międzywyznaniowych z innymi Kościołami chrześcijańskimi, a także przedstawicielami społeczności islamskich i innych wyznań.

Przewodzony przez prezesa Ronalda S. Laudera, Komitet wykonawczy WJC organizuje regularne spotkania w celu omawiania spraw związanych z działalnością WJC. Zarząd WJC spotyka się co rok, a Zgromadzenie plenarne co cztery lata skupia delegatów ze wszystkich stowarzyszonych gmin i organizacji żydowskich w celu wybrania zarządu WJC i ustanowienia polityki Kongresu.