About Us - World Jewish Congress

כל ישראל ערבים זה בזה

"All Jews are responsible one to another"

Mission

Misją Światowego Kongresu Żydów jest wspieranie jedności i reprezentowanie interesów narodu żydowskiego, a także zapewnienie ciągłości i rozwoju jego religijnej, duchowej, kulturalnej i społecznej spuścizny. Główne cele Światowego Kongresu Żydów to m.in.:

  • wzmacnianie solidarności pomiędzy gminami żydowskimi na całym świecie oraz, uznając główną rolę państwa Izrael w budowaniu współczesnej tożsamości żydowskiej, zacieśnianie więzów gmin żydowskich oraz Żydów w diasporze z Izraelem;
  • gwarantowanie praw i statusu Żydów i gmin żydowskich, bronienie ich interesów, jak również ochrona przed ich kwestionowaniem, gwałceniem i zagrożeniami dla nich;
  • propagowanie i wspieranie kreatywnego rozwoju społecznego, religijnego i kulturalnego życia Żydów na świecie, edukacji żydowskiej oraz rozwoju wartości żydowskich, a także zapewnianie ciągłości i przekazywania dziedzictwa żydowskiego kolejnym pokoleniom;
  • pomoc gminom żydowskim w umacnianiu ich tożsamości żydowskiej i stawianiu czoła problemom w sferze politycznej, prawnej, społecznej, religijnej, kulturalnej czy ekonomicznej;
  • reprezentowanie i występowanie w imieniu gmin członkowskich i narodu żydowskiego wobec władz krajowych, przedstawicieli organizacji oraz władz rządowych, międzynarodowych i krajowych, organizacji pozarządowych, grup międzywyznaniowych, przedstawicieli innych wyznań i instytucji społecznych;
  • pielęgnowanie pamięci o Holokauście i milionach zamordowanych Żydów oraz niezliczonych gminach żydowskich zniszczonych w czasie Szoah, a także występowanie w imieniu ocalałych i ich rodzin;
  • zwalczanie antysemityzmu we wszelkich jego przejawach i zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń związanych z wszelkimi przypadkami nietolerancji, przemocy lub prześladowania na tle etnicznym, wyznaniowym czy rasowym;
  • propagowanie i wspieranie dialogu międzywyznaniowego i uczestniczenie w nim; oraz
  • wspieranie i propagowanie równości płci oraz angażowanie młodych Żydów w działalność gmin żydowskich i ich organów administracyjnych.

Światowy Kongres Żydów dąży do współpracy z rządami, narodami, organizacjami i osobami prywatnymi w celu osiągnięcia powyższych celów w duchu pokoju, wolności, równości i sprawiedliwości.