About Us - World Jewish Congress

הקונגרס היהודי העולמי-ישראל (WJC Israel) הינו ארגון חבר של הקונגרס היהודי העולמי, הגוף הבינלאומי המייצג את הקהילות יהודיות ב-100 מדינות ברחבי העולם בפני ממשלות, פרלמנטים, ארגונים בינלאומיים ונציגי דתות אחרות.

"הנהלת הקונגרס היהודי העולמי- ישראל מורכב מנציגי המפלגות היהודיות, ציוניות בכנסת באופן יחסי למספר מנדטים של כל מפלגה.

הקונגרס היהודי העולמי-ישראל פועל כדי לשמור ולפתח את הקשר בין הקהילה היהודית בישראל ובין הקהילות היהודיות בתפוצות על מנת לטפח סולידריות ואחדות.

בארץ, הקונגרס היהודי העולמי-ישראל מוביל את המאמץ המתואם, בשיתוף עם ממשלת ישראל וארגונים יהודים בינלאומיים, כדי להילחם במתקפה על הלגיטימיות של ישראל בזירה המשפטית, התקשורתית והדיפלומטית.

כחלק מהמאמץ להגן על זכויותיו של העם היהודי, הקונגרס היהודי העולמי-ישראל פועל להשגת צדק לפליטים היהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן, שנאלצו לברוח מבתיהם בעת הקמת מדינת ישראל, עקב רדיפות שיטתיות במדינות המזה"ת וצפון אפריקה.

הקונגרס היהודי העולמי-ישראל עושה מאמצים לקידום שיתוף פעולה בין דתי עם מגוון קבוצות וקהילות נוצריות בארץ ובעולם המבוססים על העקרונות המשותפים של צדק, שלום וחירות.